הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!

הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!

איך לבחור מדרסים

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר "אריאל קומפורט אורטופדיה" https://ariel-orthopedic.co.il

חברה אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ, הבעלים והמפעילה את האתר (להלן: "האתר" ו/או "החברה")

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש שלהלן וכן למדיניות הפרטיות של האתר (להלן: "תנאי השימוש").

כללי

תנאי השימוש חלים עליך ועל כל אדם אחר העושה שימוש מכל סוג שהוא באתר ולרבות גלישה ו/או קריאה ו/או שימוש במידע ו/או השגת מידע ו/או כל שימוש אחר (להלן: "המשתמש"), בין אם המשתמש יצר קשר עם האתר ו/או השאיר פרטים ליצירת קשר עם האתר, ובין אם לאו.

תודה שהחלטת לבקר באתר https://ariel-orthopedic.co.il.

חלקים מאתר זה ומתנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתנאי השימוש ובאתר מיועד לגברים ונשים כאחד.

אנא קראו בעיון את תנאי השימוש הבאים לפני שתשתמשו באתר https://ariel-orthopedic.co.il

על ידי שימוש באתר האינטרנט שלנו, הנך מסכים לתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלה, אינך רשאי להשתמש באתר זה.

אתר  https://ariel-orthopedic.co.il שומר לעצמו את הזכות לשנות או לעדכן בכל עת את תנאי שימוש אלה ואתה מסכים להיות מחויב לשינויים או עדכונים אלה.

לחברה שמורה הזכות, על פי שיקול דעת הבלעדי, לשנות את התקנון מפעם לפעם מבלי לתת כל התראה על כך. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה ובין מידע המוצג באתר, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול כפי שתראה לנכון ובכפוף למגבלות ולהוראות כל דין.

הוראות אלו, יחולו על כל משתמש באתר בין אם רכש מוצרים דרך האתר ובין אם לאו, בין אם הינו משתמש רשום ובין אם לאו (להלן: “לקוח”).

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש

תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה ומהווים הסכם לכל דבר בין הצדדים. המשתמש מסכים שהשימוש על ידו באתר מהווה קיבול מצדו של תנאי השימוש, והסכמתו להם. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראה מחייבת אחרת המצויה באתר ו/או בהתקשרות בין המשתמש לבין החברה ובכל מקרה אינם גורעים מהם.

אתר: https://ariel-orthopedic.co.il אינו מספק ייעוץ רפואי

באתר מופיע תוכן הקשור לבריאות כפות הרגליים כגון מאמרים, תמונות וחומרים נוספים. תוכן זה מיועד למטרות הסברה בלבד ובא להעשיר את הידע, אך אינו מהווה תחליף לעצת רופא או מומחה ברישיון בתחום זה.

פנה תמיד לייעוץ של רופא או ספק שירותי בריאות מוסמך בכל שאלה בנוגע למצב רפואי.

לעולם אל תתעלם מייעוץ רפואי מקצועי או תתעכב לפנות לייעוץ רפואי בגלל משהו שקראת באתר.

השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא" (“AS IS”) דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה, מראש ובכתב

במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש ו/או התנהלות בלתי הולמת מצד המשתמש כלפי האתר ו/או מכל סיבה אחרת שלדעת האתר מצדיקה זאת, מוקנית לאתר הזכות לחסום את גישתך לאתר בכל עת וללא כל הסבר, וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 

אתר : https://ariel-orthopedic.co.il אינו אחראי ליישום המלצות או מסקנות ע”י משתמשים בתוכן המובא באתר.

אתר  אריאל קומפורט מדרסים נועד בכדי להקל על הגישה למידע על בריאות כפות הרגליים ולספק מידע לגבי מוצרים בתחום. החומרים, המידע והתשובות המסופקים באתר אינם מיועדים להחליף את שירותיו של איש מקצועי רפואי מיומן ולא מהווים תחליף לייעוץ רפואי הניתן ע”י רופא מוסמך או איש מקצוע רפואי מתאים אחר. עליך להתייעץ עם רופא משלך או איש מקצוע רפואי אחר בשאלות רפואיות ספציפיות, כולל נושאי הדורשים אבחון, טיפול או התייחסות רפואית.

לא ניתן לרכוש מוצרים דרך האתר. אין משלוחים.

האתר כולל מידע, תכנים ופרסומים אודות החברה, מוצריה ותחום עיסוקה (להלן: "התוכן").

האתר מאפשר למשתמש להגיש בקשה מקוונת, לקביעת פגישה עם נציג החברה, לצורך בדיקת התאמת מדרסים למשתמש, וזאת ללא כל התחייבות. הגשת בקשה מותנית במילוי פרטי המשתמש בטופס המקוון. על המשתמש למלא פרטים נכונים וקיימים, וחל עליו איסור להתחזות לאדם או לגוף אחר. אין במילוי הטופס כדי לחייב את החברה לקבוע פגישה כאמור.

אחריות

השימוש באתר ובתוכן הכלול בו הוא על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש בלבד, ואינו מהווה, בשום מקרה, ייעוץ, הכוונה, הדרכה או המלצה   מכל סוג שהוא. האתר אינו מתיימר לספק תוכן או מידע המותאמים באופן אישי למשתמש, ועל המשתמש לבדוק את התאמת התוכן והמידע לצרכיו.

האתר אינו מתחייב לפעול באופן סדיר וללא הפסקות או הפרעות כלשהם, תהא הסיבה להן אשר תהא, ו/או להיות חסין מפני גישה בלתי חוקית.

בשום מקרה האתר לא יהיה אחראי בצורה כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות ממוני או בלתי ממוני ולרבות נזקי תוכנה או חומרה שייגרם למשתמש עקב השימוש באתר ו/או בתוכן ו/או תקלות באתר, ובכלל זה נזקי וירוסים או אפליקציות מכל סוג שהוא שייפגעו במחשב או בכל רכוש אחר של המשתמש.

ביטול הזמנה והחזרות

ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ותקנות שהוצאו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:

ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.

ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 14 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.

ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף ‎2 יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הינו מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.

החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.

ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהמציעה החברה באתר ובתקנון זה).

ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה (“אי התאמה”), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה מממנו דמי ביטול כלשהם;ביטול עסקה ייעשה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצרים, או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם.

הודעה על הביטול תימסר באמצעות דוא”ל או הודעה לשירות הלקוחות באמצעות טופס צור קשר באתר או בטלפון 054-5658305.

החזרה / החלפה תתבצע בצירוף חשבונית בלבד באחת מנקודות האיסוף העצמי של החברה.

בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול והמוצר יוחזר על חשבון החברה.

בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם.

לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר.

סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

גרביים אינם ברי החלפה ו/או החזרה.

צרכן ראשי להחזיר מוצר שמחירו עולה על 50 ש"ח בתנאי שלא נפגם ושלא נעשה בו כל שימוש והוצגה חשבונית מס קבלה מקורית.

ביטול שכזה כרוך בדמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם, שיקוזז מההחזר.

במקרה והעסקה בוצעה באשראי, תצורף בנוסף עמלת סליקה ובלבד שהחברה סיפקה הוכחה לכך ששילמה עמלה זו.

דמי ביטול אלו ייגבו רק בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה בין המוצר למסמך הגילוין ניתן לבטל עסקה עד 14 (ארבעה עשר) ימים מקבלת המוצר למעט מוצרים בהתאמה אישית ולפי מידות (ראה בהמשך הוראות ביטול הרלוונטיות למקרה זה).הודעה על הביטול תימסר בדואר/דוא"ל/פקס.

המוצר יוחזר באריזתו המקורית ושלא נעשה בו כל שימוש. בעת ביטול עסקה המוצר יוחזר לאורטופדיקס בע"מ על חשבון הצרכן, באחד מסניפי הרשת.

לחברה ישנה זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה בערך המוצר. מוצרים בהתאמה אישית ולפי מידות – הם מוצרים שלא ניתנים להחזרה אחרי 30 יום ולא נפתרה הבעיה הרפואית. מדובר במוצרים אשר נבנו במיוחד למזמין לפי מידותיו ואין הם מוצרי מדף סטנדרטים, כגון: מדרסים לפי מידות גבס / בהתאמה אישית. גרביים אלסטיות בהתאמה אישית וכל מוצר אשר נידרש לעשות בו שינויים בכדי להתאימו למטופל / צרכן.

צרכן רשאי להחזיר מוצר, בתנאי שהתווית המחיר לא הוסרה, באריזה המקורית ושלא נעשה בה כל שימוש והוצגה חשבונית מס מקור מקורית.

לא ניתן לבטל עסקה במוצר שהוזמן מהספק במיוחד עבור הלקוח ושאינו מצוי במלאי של אריאל אורטופדיה מתקדמת בע"מ.

בהתאם לתיקון לחוק הגנת הצרכן, החברה תמסור לצרכן העתק מהודעת הביטול שנמסרה לחברת האשראי באם הזיכוי נעשה דרך כרטיס האשראי- הזמנה שבוצעה באתר ניתנת לביטול גם לאחר החיוב בהתאם לחוק הגנת הצרכן חל על מוצר שמחירו עולה על סכום של 50 ₪.

ביטול עסקה, החזרת מוצר- בתנאי שלא נעשה שימוש כלל במוצר, המוצר באריזה המקורית שלו ואריזתו לא נפתחה, לא חלפו 14 יום מיום קבלת המוצר ובהצגת חשבונית קנייה – ניתן לבטל עסקה תוך 14 יום מרגע קבלת המוצר

ביטול עסקה כרוך בדמי ביטול של 5% מסכום המוצר או 100 ₪ – הנמוך מבניהם.

שירות לפריטים שנעשה בהם שימוש אשר נרכשו באתר יינתן באמצעות דואר אלקטרוני

החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לשנות, לבטל או לתקן את התוכן ו/או השירותים המסופקים באתר, כולם או קצתם, וכן להוסיף או לגרוע מהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את מבנהו, מראהו, עיצובו וכל פרט אחר הקשור באתר, לרבות את זמינות השירותים והתוכן המצויים בו, בלא כל צורך להודיע על כך מראש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר ו/או לשנות ו/או לערוך לפי ראות עיניה, כל תוכן המצוי באתר, ולרבות תוכן שהעלו משתמשים, אם וככל שהעלו, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל-פי שיקול דעתו הבלעדי.

הנך מאשר כי אין ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה בגין כל שינוי באתר ו/או בתוכנו.

העלאת תוכן לאתר

האתר מאפשר למשתמש להגיב למאמרים המתפרסמים באתר.

על משתמש המעוניין לפרסם תגובה לנקוט בשפה נאותה ומכבדת. חל איסור להעלות תגובות העלולות לאיים על אדם ו/או להוציא דיבה ו/או לפגוע באדם ו/או להפר זכות יוצרים או קניין רוחני אחר ו/או לפגוע בפרטיות של אדם ו/או להיות בלתי חוקי באופן כלשהו, ולרבות: תגובות בעלות תוכן גזעני או מפלה; תוכן העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או לפגוע באדם כלשהו בגין מוצאו, מינו, אמונתו, דתו או מראהו ;כל תוכן המתייחס לאנשים פרטיים מבלי שנתנו הסכמתם לכך; תוכן מטעה או שאינו אמת; תוכן המכוון לסחוט בית עסק במטרה לקבל פיצוי או טובת הנאה אחרת.

המשתמש מאשר כי הינו האחראי המלא והבלעדי לכל תגובה שיעלה לאתר, ויישא בעצמו ולבדו באחריות המלאה לכל פגיעה בצד שלישי בגין פרסום תגובה כאמור.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית אך אינה חייבת לפרסם תגובה כלשהי, וכן רשאית החברה להסיר כל תגובה שפורסמה באתר, וזאת על-פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

המשתמש מאשר כי בעצם שליחת התגובה לפרסום באתר הוא מעניק לחברה ו/או למי מטעמה, זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום, לעשות שימוש חופשי בתגובה זה ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לעשות שימוש בתגובה כאמור.

המשתמש מתחייב לפצות את האתר בגין כל נזק, לרבות הוצאות משפטיות ואחרות, שיגרמו לאתר בגין טענות של צד שלישי בקשר לתוכן שהמשתמש העלה לאתר.

קישורים לאתרי צד שלישי, פרסומות ומחירים מומלצים

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צד שלישי כלשהו. אין לראות בקישורים אלו המלצה לשימוש בהם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן הקיים באתרי צד שלישי ו/או למדיניות הפרטיות שלהם ו/או למהימנות המידע המתפרסם בהם ו/או לכל טענה אחרת מצד המשתמש בקשר לאתרי צד שלישי שהקישורים אליהם מצויים באתר.

האתר יהיה רשאי לכלול באתר פרסומות ומידע מסחרי מכל סוג שהוא, וזאת במועדים ובהיקף שייראה לו מתאים ונכון על-פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, האתר יהיה רשאי להתיר לצדדים שלישיים לפרסם באתר פרסומות ומידע מסחרי כאמור, וזאת בתנאים שהאתר ימצא לנכון, ולרבות פרסומות הכוללות קישור אל אתר של צד שלישי. אין לראות בפרסומות המופיעות באתר כאמור (אם וככל) המלצה או עידוד לרכוש מוצר ו/או שירות כלשהו. האתר לא יהיה אחראי לרכישה של מוצר ו/או שירות באמצעות הפרסומות כאמור ו/או לכל עניין הקשור לביקור של המשתמש באתר של צד שלישי כלשהו כאמור.

אנו מתחייבים לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידנו, אשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור וזאת ללא תמורה, והכול בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר ובתנאי שהמוצר יגיע למפעלי החברה דרך נקודות ההפצה כמוסבר למעלה.

תקופת האחריות הינה למשך 3 חודשים מזמן הרכישה.

בלאי ושחיקה לאחר השימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.

החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופת מסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך שבעה ימי עבודה במפעל החברה מרגע מסירת המוצר בצירוף חשבונית רכישה.

במידה והפגם במוצר שהינו במסגרת אחריות החברה אינו ניתן לתיקון, יוצע ללקוח מוצר חלופי או תעודת זיכוי כספית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:

 

  • הפגם נגרם בזדון או עקב רשלנות.
  • השימוש במוצר או בחלקיו אינו סביר ואינו רגיל.
  • שפשופים וקילופים בגפה ובעקב, הנובעים מבלאי ושחיקה עקב שימוש.
  • המוצר נפגם כתוצאה מטיפול של גורם שלא הוסמך ע”י החברה. במקרה זה, יש לפנות בתלונה לאותו גורם.

האתר אינו צד לשום עסקה בין המשתמש לבין מי מהמפרסמים באתר.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים וכל זכויות הקניין הרוחני הגלומות באתר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זה בתוכנו, עיצובו, בגרפיקה, באלמנטים, בלוגואים ובסימני המסחר ובכל אלמנט אחר המהווה יצירה או זכות קניין רוחני, הינם בבעלותו הבלעדית של האתר.

על המשתמש חל איסור לעשות שימוש כלשהו בתוכן כלשהו ו/או בזכות היוצרים ו/או בקניין הרוחני של האתר, ובכלל זה חל איסור להפעיל, במישרין או בעקיפין, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אם וככל שהמשתמש יעלה לאתר תוכן שהמשתמש הינו הבעלים של זכויות היוצרים בו, הרי שהעלאת התוכן לאתר כמוהו כמתן זכות בלתי חוזרת ובלתי מוגבלת בזמן או במקום לאתר ו/או למי מטעמו, לעשות שימוש חופשי בתוכן זה ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה לאפשר למשתמש להעלות תוכן כלשהו.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית מפעם לפעם לעדכן ו/או לשנות את תנאי השימוש ולרבות את מדיניות הפרטיות. אם וככל שייעשה שינוי מהותי בתנאי השימוש כאמור, החברה תמסור עדכון על כך על ידי פרסום הודעה בעמוד הבית של האתר.

מדיניות הפרטיות של האתר

המשתמש מסכים כי האתר יהיה זכאי לאסוף ולשמור מידע אודות כל משתמש באתר, לרבות דפוסי השימוש שלו, לשם שיפור האתר והשירות הניתן בו, בכל היבט שהאתר יימצא לנכון.

איסוף המידע ייעשה על-פי בחירת האתר בעזרת "עוגיות" (cookies) ו/או באמצעות איסוף של הקלקות (Hits) ו/או בכל אמצעי חוקי אחר, אם וככל שיבחר האתר להשתמש בו. מידע זה כולל נתונים שעניינם סוג הדפדפן של המשתמש, כתובת ה-IP שלו, ה-URL המבוקש, מיקומו הגיאוגרפי, שעות ומשך השימוש, המידע והתוכן שבהם עיין, מאיזה אתרים הגיע לאתר ולאיזה אתרים גלש מהאתר, על איזה קישורים לחץ, תוכן הטפסים שמילא באתר ועוד.

הנתונים שהמשתמש מוסר לאתר בעת מילוי טופס בקשה לפגישה עם נציג החברה ו/או הנתונים הנאספים על המשתמש בעת השימוש שהוא עושה באתר, יישמרו במאגר המידע של האתר, והאתר יהיה רשאי להשתמש בהם על-פי צרכיו ובהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה להעבירו לצדדים שלישיים אך מבלי שיהיה במידע המועבר לאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש (כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל), ולמעט במקרים שבהם הסכים המשתמש להעברת פרטיו כאמור.

האתר רשאי לשלוח למשתמש אשר נתן הסכמתו לכך ו/או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות הקשורות באתר. אם אין ברצון המשתמש לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, הוא יכול להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.

האתר מחובר לרשת האינטרנט העולמית ונוקט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע ומניעת חדירות בלתי מורשות. ואולם, האתר אינו יכול לאבטח את האתר באופן מושלם מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים במידע המצוי באתר. המשתמש מתחייב שלא להעלות כלפי האתר ו/או מי מטעמו כל טענה בגין שימוש בלתי מורשה במידע המצוי אודותיו באתר.

דין חל וסמכות שיפוט

על השימוש באתר ותנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר ו/או הנוגע לתנאי שימוש אלו, יהיה אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים לגברים ונשים כאחד.

אנו מתחייבים לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצר שנמכר על ידנו, אשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור וזאת ללא תמורה, והכול בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר ובתנאי שהמוצר יגיע למפעלי החברה דרך נקודות ההפצה כמוסבר למעלה.

תקופת האחריות הינה למשך 3 חודשים מזמן הרכישה.

בלאי ושחיקה לאחר השימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.

החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופת מסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך שבעה ימי עבודה במפעל החברה מרגע מסירת המוצר בצירוף חשבונית רכישה.

במידה והפגם במוצר שהינו במסגרת אחריות החברה אינו ניתן לתיקון, יוצע ללקוח מוצר חלופי או תעודת זיכוי כספית וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:

  • הפגם נגרם בזדון או עקב רשלנות.
  • השימוש במוצר או בחלקיו אינו סביר ואינו רגיל.
  • שפשופים וקילופים בגפה ובעקב, הנובעים מבלאי ושחיקה עקב שימוש.
  • המוצר נפגם כתוצאה מטיפול של גורם שלא הוסמך ע”י החברה. במקרה זה, יש לפנות בתלונה לאותו גורם.

זכויות יוצרים

כל התוכן הכלול באתר, כגון: מאמרים, גרפיקות, סמלי לוגו, סמלי כפתורים, קטעי שמע, סרטונים ועוד, הוא בבעלות אתר  https://ariel-orthopedic.co.il או ספקי התוכן שלו. כל שימוש, כולל שכפול, שינוי, הפצה או הצגה, בתוכן האתר, אסור בהחלט ללא אישור של בעלי האתר.

כל הסימנים המסחריים, הסמלים, סימני השירות ושמות המסחר הם ב  https://ariel-orthopedic.co.il. או בבעלות אחרים שהעניקו ל- https://ariel-orthopedic.co.il את הזכות והרישיון להשתמש בקניין רוחני כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל שינוי של התקנון יחול על הלקוח החל ממועד השינוי. על הלקוח מוטלת האחריות לבדוק את נוסחו העדכני של התקנון לפני כל שימוש באתר, לרבות ההפניות לעמודים נוספים באתר המציגים את השינוי ו/או המהווים מידע משלים ו/או מתקן להוראות תקנון זה (כגון, עמוד מדינות והחזרות).

 

מדרסים בטכנולוגיה
המתקדמת בעולם

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם!

סוגי מדרסים

דלקת בכף היד

דלקת בכף היד

דלקת בכף היד דלקת ביד היא סיבוך שכיח של מצבים רפואיים רבים ושונים. מצב זה יכול להוביל לכאב, נפיחות והפחתה בתפקוד. דלקת ביד היא סיבוך

קרא עוד »
קרע במניסקוס תסמינים

קרע במניסקוס תסמינים

קרע במניסקוס – תסמינים, גורמים, טיפול מניסקוס קרוע היא פציעה נפוצה בברך שיכולה לקרות לכל אחד. מדובר בפציעה הכרוכה בקרע בסחוס המניסקוס, שהוא הרקמה הקשוחה

קרא עוד »

מאמרים אחרונים

מדרסים לחיילים בצבא

מדרסים לחיילים בצבא

מדרסים לחיילים בצבא חיילים בשירות סדיר, בייחוד הקרביים שבניהם, עושים לא מעט פעילות גופנית הקשורה להליכה, ריצה, טיפוס וכדומה. כל הפעילויות הללו כוללות שימוש מסיבי

קרא עוד »
תסמונת התעלה הקרפלית

תסמונת התעלה הקרפלית

תסמונת התעלה הקרפלית – CTS תסמונת התעלה הקרפלית היא מצב הנגרם משימוש חוזר בשורש כף היד והיד. הכאב מתחיל בדרך כלל בכף היד ויכול להתפשט

קרא עוד »
מדרסים לחיילים
נגן וידאו
moneyback

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

אם תוך 90 יום מתאריך קבלת המדרסים אינך מרוצה מסיבה כלשהי כל כספך יוחזר לך בלי שאלות כלל!

הזמן מדרסים אורטופדיים היום וקבל במקום תוך שעה בלבד!